Cosmology · Pulamadibokgo

Thapelo Ya Mohokare

Mamela Kgaso Ya Lesedi FM Ka Tumelo Ya Setso Qetellong Ya Maqephe

Selelekela Sa Thapelo Ena

Thuso ya hao eya hlokahala hape eya ananelwa ka diyatla tse pedi. Ke hloka electric wheelchair. Fana hoya ka bokgoni ba hao tjena:

Ditlhoko Tsaka Tjena:

Electric wheelchair.
Price range R20,000 and R50,000.
I will be happy with an electric wheelchair in that range.
If you wish to contribute (may the gods of fortune smile upon you and replenish your funding sources) please deposit funds into my account as follows:

Z. Zulu
Capitec Bank South Africa
1290426714

zulumathabo@yahoo.ca

Kgwedi e ntle bosiung ba naha ya Azania (South Africa)

Thapelo Ya Mohokare
By Mocholoko Dr. Zulumathabo Zulu © 2021

Mamchofono wa Tosamasiu
Masetsokotsane wa Mohokare
A fehla metsi jwale ka Letsha
Maqhubu a hlwa mekwalaba
Mamohokare wa Tosamasiu
Raboka Lekolwane ka hothwasa
metsing a Mohokare
Hara kgitla ya bosiu ba Labohlano
Ka lebone le lekgubedu
Le bonweng ke Makau
Ha le theohela metsing a Mohokare
Moqebelo o latelang
Mocholoko a thwasa metsing
a dikwetsa tsa Monokare
Mamohokare wa Tosamasiu

Contextual Commentary

Itse ha Mokgoditswane o potapotiwe ke dira ka sepheyo sa hontsha moya nameng, yaba Maroko a phahamisa letsoho ho dira tsa Mokgoditswane ka hore:

Maroko: Rekeke ra le dumelle hontsha moya nameng.

Dira: Re rongetswe hontsha moya nameng. Rehloka bopaki ba hore thomo reile ra e phetha le ha re haeletswe.

Yaba Maroko a furalla Dira hobuisana le Mokgoditsane.

Maroko: O tla tlameha hosiya mohatla hore o phele.

Mokgoditswane: Ke tla phela jwang ntle le mohatla?

Maroko: O tla mela mohatla o mocha fela hotla nka nako. O tla phela o kgone hotswela pele ka morero wa hao Lefatsheng..

Mokgoditswana: Ke tla bona jwang ha ke mela mohatla o mocha?

Maroko: O tla bona ka botsho ba mohatla hore jwale o mela mohatla o mocha.

Mokgoditswana: Hobaneng mohatla o motsho?

Maroko: O karolo ya Thari e ntsho (part of the Melanin). Botsho ke Nkukumuwi (volcanic spirit). Kgeha (cell) ena ke kgeha ya Nkukumuwi (a volcanic cell).

Jwale babadi ba maqephe ana a Badimo, lenna ke ile ka tlameha hosiya mohatla ka ho pongwa loto. Ke sile mohatla hore ke kgone hophela ke nto tswela pele ka thomo yaka Lefatsheng. E tlare ha thomo e phethahetse, ke tla kgutlela dinaleding tsa Tosamasiu.

Ke ne ke le makgatheng a hotimela! Hoile ha hlahela Nkgono eo ke sa motsebeng a buisana le bao baneng ba rerile hontsha moya nameng. Nkgono enwa a hla a e hlanaka ka tsela ya mohlolo! Ke phetse kajeno ka baka la haye. Re nehela choriso ho Dikakapa Tse Kgolo! Ntle le bona, rephelelang?

Bonkgono le Bontatemoholo raboka tshireletso eo! Lerato leo! Hlompho e kanakana ho moshanyana wa Matamong! Re tla le sebeletsa jwang kapa jwang. Re tla le emela jwang kapa jwang.

Mothokgo, ware tseke ke selailai! Modi, ba tshela mafura! Moduwane, mediko e meraro ya noko! Mamohokare, wa Tosamasiu! Ezamathongo! Tsamaroko! Thokoza Makhosi!

SABC Lesedi FM Podcast

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s