Cosmology

Masters and PhD Opportunities for African Natives

Mocholoko (Dr), Zulumathabo Zulu © 2020

This article consists of two parts namely (1) the New Year of the Basotho and (2) the Masters and PhD study opportunities. We begin with the New Year of the Basotho.

The New Year of the Basotho!

Today is day three of the New Year in the Basotho calendar! The New Year began on Wednesday August 19, 2020 as I discussed in my interview with the great Mosotho DJ ausi Ntsoaki Motloung in the Lenaka La Motheo show of Lesedi FM Radio station.

Basadi ba batle ba Basotho ba keteka Selemo se secha sebakeng sa Gauteng. Picture Credit: Mocholoko.

Tonight we should see about 8% of the moon waxing from Hothwasa. Halala selemo se setle sa Basotho halala! Moetlo o ka seshwe re leteng re shebile. Hopola Bonkgono le Baholo le Masakana a Ditaelo tse tharo eleng (1) Hoila; (2) Hohlweka le (3) Hoboka. Mona re kwetliswa mebele; maikutlo le menahano hore re seke ra laolwa ke ditakatso tsa nama. Re se buswe ke ditshusumetsa tsa dikatatso. Re se buswe ke menahano eseng taolong. Re se buswe ke maikutlo a senang mosebetsi.

Hothakgisa Ditakatso le Ditshusumetso

Retlameha hothakgisa ditakatso tsa nama. Retlameha hothakgisa ditsusumetso tsa nama! Retlameha hothakgisa ditshusumetso tsa makutlo a sa laoleheng. Retlameha hothakgisa ditshusumetso tsa menahano ya lefela.

Bukeng ya haye eleng Indaba My Children Senose se seholo, Vusamazulu Credo Mutwa o tshetleha tjena ka taba tsena tsa honatefelwa:

Even the sweetest honey can produce excess of bile, and there is death in every pleasure”.

Ka Sesotho: “Le mamepa a hlabosang ka hofetisisa a ka ntsha nyoko e babang, hape honale lebitla monateng o mong le omong”.

Senose Mutwa se toboketsa koduwo ya monate hore nyoko e teng mamepeng. Dikgeheng tsa mamepa honale nyoko e babang. Le lebitla leka thoko ho monate. Ha monate o ntse o puta, lebitla le lona le ya puta haufinyana. O tla bolawa ke monate. O tla fetola bana dikgutsana ka baka la monate wa dirope tse benyang.

Hopola hore motsheyo wa hao ke sebaka sa hohlweka le hohalalela. Ke ka baka leo hothweng ngwetsi haengalle haabo, engallela motsheo. Hobane motsheyo ke sebaka sa hobuisana le Badimo. Ditshila le bomenemene ha di batlehe motsheyo. Hoetswa fela diketso tse hlwekileng tsa sedimo sebakeng sa Motsheyo eseng tsa nama le ditshusumetso tsa teng.

Molaetsa Ho Bontate

Bontate tlohelang hohlekefetsa bomme, bana le malapa. Tlohelang hobuswa ke poto ya letsina. Tlohelang hohotetsa mofufutso wa phatla hofetoha molora. Tlohelang holaolwa ke ditakatso tsa nama. Tlohelang hothuba malapa ka baka la dirope tse benyang le bomenemene ba teng. Mosadi eo wa hao one a le motle haholo haone o monyala. Jwale ka baka la hofahlwa ke dirope tsa ba bang tse benyang, o se o bona mosadi wa hao ale mobe. Ha jwang? Hobane e ntse e le yena yeo o motsebang?

Re jala peo e babang hare phela ka bomenemene; manyofonyofo le hokgukguna mafifing. Ha re thuba malapa re baka dikgutsana tse senang bontate. Hothata hohola ntle le ntate. Bana bao ba tla ba le matetetso ka hare. Sechaba sa Thari ha se kgone hohatela pele kabaka la malapa le bana ba senang ntate,

Jwale rere bontate aparang senyofo hothibela honyofa. Boulelang malapa ao! Le wa lwanele. Le wa tshireletse. Mara aya wela ha a sena dihlwela.

Molaetsa Ho Bomme

Bomme tlohelang hoba leeme! Ratang bana ka holekana, eseng horata emong hofeta emong. Hao etsa jwalo, ojala peo ya lehloyo baneng. Ditholwana tsa teng di ya baba! Bomme tlohelang hohlekefetsa banana. Badimo ba yalla hore le rata bashemane hofeta banana empa bohle batswa popelong ya madi. O tseba mahlaba a pelehi fela o kgetha jwang emong hoemong? Banana baya hlekefetseha ka leeme la lona.

Bomme tlohelang hokena dipakeng tsa ntate le moshanyana ha ntate a kgalema. Ke bana ba haye o tlameha hobeya molao hore lelapa la haye le be tsamaisong ya molao le ditaelo. Bomme ba tshwara moshanyana jwale ka galase. Etla chwatleha galase. Le ya ba tetemisa bashanyana ba qetelle ba kgaiswa ke banana hape bafetoha ntho disele metseng ya sechaba.

Letlameha hokwetlisa bana kaofela hore ba tsebe molao. Basotho ba kgale bare chobolo e etsa bana ba batle hobane bana ba chobolo ba tseba molao. Ha ba tseba masika; meetlo; bonono le dithoko, re tlaba le ba etapele ba hlwahlwa ba tsebang molao; ditaelo le boitshwaro bo botle. Hoseng jwalo, digalase tsena ditlo sokodisa basadi ba qetelle ba qhala malapa jwale ka lesheleshele hobane matsale oya ba emela leha ba le phoso. Ha lesheleshele le qhaleile o tla le thonaka jwang? Haokgonahale. Le qhaleile le qhalaile!

Ntho tse ntle diyaiketsetswa! Mphemphe eya lapisa, motho o kgonwa ke sa haye! Tsamaroko! Ezamathongo! Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

I await the broadcast podcast from Lesedi FM Radio to share with you

Masters and PhD Funded Studies

I am sharing herein an excellent opportunity (shared below) to change your life and contribute to the real development of Mother Afrika, thanks to the great Professor Alinah Segobye of the Namibian University of Science and Technology who shared this with me. Professor Segobye and me are part of the multi-university committee under the leadership of the distinguished Executive Dean of Humanities Professor Pamela Maseko comprised by North West University and Namibian University of Science and Technology.

Our best hope to emancipate Mother Afrika from the claws of poverty; insecurity and pestillence is to produce a highly disciplined and culturally grounded cadre of young African erudites. In our past liberation movements we made grivious mistakes of teaching foreign ideologies and failing to teach local African indigenous knowledge systems.

Young people who are not encumbered by historical baggage can reverse the course of history and correct these tragic mistakes by learning about the African ways of knowing. In this way, the Motherland will be free from poverty; civil/religious/ethnic conflict and pestillence so that she tenaciously rise to retake her inalienable role as the unbought and the unsold architect of destiny so that her babies can vibrate as they were intended to vibrate like Tosa le Madinyana a yona (Jupiter and her baby moons). Read more about Tosa of the Basotho below:
https://zulumathabo.com/2018/08/05/africography-metaphysics-historiography-and-decolonisation/

The Intra-Africa Academic Mobility Scheme under the Pan-African Programme (Development Cooperation Instrument) which makes this opportunity of study possible is funded jointly by the African Union and the European Union. This agency is offering scholarships and stipends to African descendants to pursue scientific; engineering and agricultural studies at the levels of Masters and PhDs.

These studies can be pursued in one of five countries namely Namibia; Cameroon; Ghana; Ethiopia and Azania (South Africa). The respective programs of study are listed below:

Namibia

  1. PhD in Spatial Science; Engineering and Natural Resources Science at the Namibian University of Science and Technology, Namibia.

Cameroon

  1. Master of Science in Agricultural Economics; Master of Science in Wetland Ecology and Management and PhD in Agronomy (Crop Production) at University of Buea, Cameroon.

Ghana

  1. PhD in Food and Post-Harvest Engineering; Sustainability Energy Technologies and Masters of Renewable Energy Technologies at Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana.

Ethiopia

  1. Master’s of Soil and Water Engineering, Plant Science and PhD in Plant Science; Animal Science and Animal Breeding and Genetics at Hawassa University, Ethiopia.

Azania (South Africa)

  1. Masters in Agricultural Economics and PhD in Disaster Management at University of the Free State, Azania (South Africa).

The deadline to apply is September 4, 2020. Waste no time! Procrastination is the thief of time! What are you waiting for?

Wishing all the youth and our sisters well in this excellent opportunity! Tsamaroko! Ezamathongo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s